CYPELL 100SC, πυρεθρινοειδές

Το CYPELL 100SC, πυρεθρινοειδές (cypermethrin 10%) είναι ένα , εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυγών και βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί και ψύλλοι) καθώς και για την καταστροφή των σφηκοφωλιών.

Για κανονική προσβολή:

Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 1:200  (π.χ. 5cc CYPELL 100 EW σε 1lt νερό) και εφαρμόστε 5lt διαλύματος ανά 100-150 τ.μ.
Για έντονη προσβολή:
Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 1:100 (π.χ. 10cc CYPELL 100 EW σε 1lt νερό) και εφαρμογή με 5lt διαλύματος ανά 100-150 τ.μ.

CYPELL 100SC, πυρεθρινοειδέςCYPELL 100SC, πυρεθρινοειδές.

Εμπορικό όνομα: CYPELL 100SC 2. Μορφή: συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) 3. Εγγυημένη σύνθεση: cypermethrin 10 % β/o  βοηθητικές ουσίες 90,7% β/β 4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: cypermethrin 92% min. 5. α.

  1. Στόχος για τον οποίο προορίζεται: Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση ιπταμένων εντόμων (μύγες), βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί και ψύλλοι) καθώς και για την καταστροφή των σφηκοφωλιών. 12. Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης. Ψεκάστε σε τοίχους, πατώματα, πίσω από ντουλάπια κλπ. και γενικά σε όλα τα σημεία που συχνάζουν τα έντομα. Ψεκάστε κατευθυνόμενα και με ακρίβεια σε σχισμές και χαραμάδες.  Για την καταπολέμηση των σφηκών, εφαρμόστε κατά τη δύση του ηλίου και μουσκέψτε τη φωλιά με το ψεκαστικό διάλυμα.

Χρησιμοποιείται σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες Εφαρμόζεται μέσα και γύρω από κατοικημένους χώρους, αγροτικούς χώρους και αγροτικά κτίρια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάβλοι, γαλακτοκομεία), δημόσια κτίρια και βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων.

CYPELL 100SC, πυρεθρινοειδές

Εσωτερική χρήση: Οικίες (συμπεριλαμβανομένων κουζινών), νοσοκομεία (εκτός κατειλημμένων πτερυγών), εργοστάσια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις, αγροτικά κτίσματα, αποθήκες και αμπάρια πλοίων (με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έρχεται σε επαφή με το αποθηκευμένο προϊόν, ακάλυπτη τροφή ή σπόρους).  Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε ρουχισμό και κλινοσκεπάσματα. 3

CYPELL 100SC, πυρεθρινοειδές

Εξωτερική χρήση: Υπόστεγα, γκαράζ, εξωτερικό σπιτιών, μονοπάτια, χώροι ρίψης απορριμμάτων.

  1. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε νερό και αναδεύστε . 14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι

Μύγες κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψύλλοι κοριοί Σφηκοφωλιές

Για έντονη προσβολή: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 1:100 (π.χ. 10 κ.εκ. CYPELL 100 SC σε 1 λίτρο νερό) και εφαρμογή με 5 λίτρα διαλύματος ανά 100-150 τ.μ. Για κανονική προσβολή, Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 1:200 και εφαρμόστε 5 λίτρα διαλύματος ανά 100-150 τ.μ.

CYPELL 100SC, πυρεθρινοειδές

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

  1. Συνδυαστικότητα: —

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 16. Εικονογράμματα κινδύνου

  1. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή 18. Δηλώσεις επικινδυνότητας Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 4
  2. Δηλώσεις προφύλαξης Ρ405+Ρ102 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε  ατμούς εκνεφώματα.

P264 Πλύνετε τα χέρια, τους πήχεις (αντιβράχια) και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο Ρ501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.

CYPELL 100SC, πυρεθρινοειδές

Συμπληρωματικές φράσεις  EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης • Μη ρυπαίνετε κατά τη διάρκεια της χρήσης τρόφιμα, ζωοτροφές, σκεύη, δοχεία ή σχετικές επιφάνειες. • Καλύψτε τις δεξαμενές νερού πριν την εφαρμογή. • Απομακρύνετε τους ανθρώπους και τα ζώα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. • Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα απ’ ευθείας στα ζώα. • Απομακρύνετε ή καλύψτε τα ενυδρεία πριν την εφαρμογή. • Προστατέψτε τις συσκευές γαλακτοκομίας και τους περιέκτες γάλακτος από το σκεύασμα. • Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε συμπυκνωμένη μορφή: ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από τον παρασκευαστή

 

ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ LG