AMCOTHRIN 25 EC, Πυρεθροειδή

Πυρεθροειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση μυγών, κουνουπιών και κατσαρίδων.

Μορφή σκευάσματος : Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Δραστική Ουσία : Permethrin 25% β/ο

Στόχοι : Μύγες, κουνούπια, κατσαρίδες

Πεδίο Εφαρμογής : Εσωτερικές επιφάνειες κατοικημένων χώρων και στάβλων

Αρ.Έγκρ.Υ.Α.Α.&Τ.: ΤΠ18-0011/09.07.2012

AMCOTHRIN 25 EC, Πυρεθροειδή

AMCOTHRIN 25 EC, Πυρεθροειδή

Εµπορικό όνοµα: AMCOTHRIN 2. Μορφή: Υγρό γαλακτωµατοποιήσιµο (EC) 3. Εγγυηµένη σύνθεση: Permethrin 25 % β/o βοηθητικές ουσίες 72,8% β/β 4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 92 % min 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Targos Chemicals India Ltd, Ινδία. β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Targos Chemicals India Ltd, Ινδία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο) γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Permethrin, όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής. 6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΕΛΛΑΣ A.B.E.E., Φιλικής Εταιρείας 3, 144 52 Μεταµόρφωση. β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση: ο παρασκευαστής. 7. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΕΛΛΑΣ ABEE, Φιλικής Εταιρείας 3, 144 52 Μεταµόρφωση 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος: I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A, Ιταλία, (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο) 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A, Ιταλία, (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο) 10. Συσκευασία: β1. Είδος – Μέγεθος:  Φιάλες των 80, 100, 200, 250, 400, 500, 750, 800 κ.εκ. και 1 & 2  λίτρων ∆οχεία των 2, 3 , 5 και 10 λίτρων. β2. Υλικό συσκευασίας: Πλαστικές φιάλες από HDPE, COEX. Σε εµφανές σηµείο της ετικέτας της φιάλης να υπάρχει η φράση: «ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ»

  • Στόχος για τον οποίο προορίζεται: Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου, για την καταπολέµηση µυγών, κουνουπιών και κατσαρίδων. 12.Τρόπος εφαρµογής:Mόνο για επαγγελµατίες χρήστες. Ψεκασµός των επιλεγµένων επιφανειών από κατάλληλη απόσταση που να εξασφαλίζει την καλά και οµοιόµορφη διαβροχή της επιφάνειας. Ο ψεκασµός κατευθύνεται προς τις επιφάνειες και ποτέ προς τον αέρα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τους περισσότερους τύπους ψεκαστήρων.

AMCOTHRIN 25 EC, Πυρεθροειδή – ΑΔΑ: Β41ΙΒ-23Φ313.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε τον ψεκαστήρα µε νερό µέχρι τη µέση. Προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσµατος αναδεύοντας καλά και συµπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Χρησιµοποιείστε το διάλυµα την ηµέρα της παρασκευής του και κατά προτίµηση αµέσως µετά την παρασκευή του. 14.Φάσµα δράσης – πεδίο εφαρµογής – δόσεις: ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ∆ΟΣΕΙΣ (κ.εκ./ λίτρο νερού) Ψεκασµός εσωτερικών επιφανειών κατοικηµένων χώρων και στάβλων.Κατσαρίδες Κουνούπια Μύγες (1), (2)20 -25Για επιφάνεια 100 τετρ. µέτρων εφαρµόστε 40 έως 100 κ.εκ. σκευάσµατος ανάλογα της έντασης της προσβολής και της απορροφητικότητας της επιφάνειαςΠαρατηρήσεις: 1. Κατσαρίδες: Ψεκάζουµε µόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα από µικρή απόσταση µέχρι να διαβραχούν καλά χωρίς όµως να στάζουν. Ο σωστός εντοπισµός των περιοχών απ’ όπου περνούν, κρύβονται ή αναπαράγονται τα έντοµα, αυξάνει την αποτελεσµατικότητα της καταπολέµησης. Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να ψεκάζονται τα υγρά και σκοτεινά σηµεία σε υπόγεια, σοφίτες, ψευδοροφές και αποθήκες. Ψεκασµός επίσης πραγµατοποιείται σε περιοχές γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης, θέρµανσης και εξαερισµού, µέσα και κάτω από ντουλάπια και άλλα ογκώδη αντικείµενα, γύρω και κάτω από ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, σε τουαλέτες, κατά µήκος των σοβατεπί κλπ. 2. Κουνούπια-µύγες: Ψεκάζουµε µόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα από κατάλληλη απόσταση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή και οµοιόµορφη διαβροχή των επιφανειών στις οποίες επικάθονται τα προς καταπολέµηση έντοµα. Ο σωστός εντοπισµός των περιοχών απ’ όπου περνούν, κρύβονται ή αναπαράγονται τα έντοµα, αυξάνει την αποτελεσµατικότητα της καταπολέµησης. Για την καταπολέµηση των κουνουπιών ψεκάζονται οι τοίχοι και οι οροφές των κατοικιών, των στάβλων και των αποθηκών, η κάτω επιφάνεια των επίπλων, οι εξωτερικές προεκτάσεις της στέγης κλπ. Για την καταπολέµηση των µυγών ψεκάζονται οι εσωτερικές επιφάνειες των κατοικιών, των αποθηκών, των στάβλων και των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες των τοίχων. 15. Συνδυαστικότητα:– 16. Σηµάνσεις Τοξικότητας: Xn Επιβλαβές Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον

  • Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): R10 Εύφλεκτο R20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα R38 Ερεθίζει το δέρµα R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα
  • Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα: R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

AMCOTHRIN 25 EC, Πυρεθροειδή – ΑΔΑ: Β41ΙΒ-23Φ4

  • Κίνδυνοι για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S φράσεις): S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. S13 Μακριά από τρόφιµα, ποτέ και ζωοτροφές S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε.

S23 Μην αναπνέετε τα εκνεφώµατα S24/25 Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια.S51 Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες χρήσης. 20. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα.  S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας.Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα, για την διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: S46 – Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση εισπνοής µεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συµβουλή. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλυθείτε πολύ καλά µε άφθονο νερό και σαπούνι Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7 21. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):  22. Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών: 23. Χρονική σταθερότητα σκευάσµατος-Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε δροσερό και καλά αεριζόµενο µέρος, προστατευµένο από θερµότητα και ηλιακό φως, µακριά από πηγές ανάφλεξης, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια. 24. Καταστήµατα πώλησης:  Επιτρέπεται η πώλησή του µόνο από καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων και χορηγείται µόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντοµώσεων-µυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.ΑΔΑ: Β41ΙΒ-23Φ5

AMCOTHRIN 25 EC, Πυρεθροειδή

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.

Μορφή Συσκευασία